LV RU
Audits

Ugunsdrošības audits

Objekta ugunsdrošības audita laikā tiek veikta:
 1. objekta telpu un teritorijas apsekošana, lai noteiktu Objekta telpu un teritorijas atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 2. objektā esošā ugunsdrošības inventāra atbilstības novērtēšana (t. sk. ugunsdrošības inventāra aprēķins);
 3. ugunsdrošības un civilās aizsardzības dokumentācijas esamības un atbilstības pārbaude;
 4. evakuācijas plānu atbilstības pārbaude Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām un Objektā esošajai situācijai;
 5. ugunsaizsardzības sistēmu atbilstības pārbaude būvprojekta risinājumiem, ugunsaizsardzības sistēmu darba stāvokļa izvērtēšana;
 6. ugunsdrošības audita akta, ar konstatētajām nepilnībām, sastādīšana.

Likumdošana:
 
 1. Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti;
 2. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
 3. Latvijas būvnormatīvs LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”;
 4. Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;
 5. Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 “Publiskas būves”;
 6. Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;
 7. Latvijas būvnormatīvs LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”, kā arī citi Latvijas būvnormatīvi;
 8. u.c. Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un to izpildei piemērojamie standarti.